سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
زهرا صالحی جهرمی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم
وحید حمایت خواه جهرمی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم

چکیده:
مقدمه و هدف: تحقیقات زیادی در مورد تأثیر گیاهان و داروهای گیاهی بر روی رفع بیماری های مختلفی صورت گرفته ا ست. اثرات مثبت و منفی بسیاری از این گیاهان از نظر ع لمی اثبات گردیده است. یافته های طب سنتی و تحقیقات علمی انجام شده، ن شان می دهد که میوه تأثیر بسزایی بر روی افزایش یاروری و هورمون های جنسی دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره آبی الکلی میوه چیکو بر میزان سطح هورمون های LH و FSH انجام گردیده است. روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی ۴۲ سرموش صحرایی نر ویستار انجام شد. در این بررسی حیوانات به ۷ گروه مساوی، کنترل، شاهد کلرید کادمیوم، شاهد آب مقطر، شاهد چیکو و تجربی ۱، ۲ و ۳ تقسیم شدند. گروه کنترل آب و غذای معمولی دریافت کردند. به گروه شاهد کلرید کادمیوم: ۰/۲mg/KgB.W. کلرید کادمیوم تزریق گردید. شاهد آب مقطر: ۰/۲ml آب مقطر تزریق شد. شاهد چیکو: ۰/۲mg/KgB.W. عصاره آبی ا لکلی میوه چیکو تزریق شد. گروه تجربی ۱، ۲ و ۳: به ترتیب دوز ۵۰mg/KgB.W.، ۱۰۰ و ۲۰۰ عصاره آبی الکلی برای هر موش یا وزن تقریبی ۲۰۰ گرم تزریق گردید. باید توجه داشت که در آزمایش فوق در روز اول انجام آزمایش، مقدار ۰/۲mg/KgB.W. کلرید کادمیوم به گروه های شاهد کلرید کادمیوم، تجربی ۱، ۲ و ۳ جهت بررسی تأثیر کلرید کادمیوم بر فرآیند ا سپرماتوژنز تزریق شد. همه تزریقات به صورت درون صفاقی انجام شد. پس از گذشت ۱۴ روز از قلب حیوانات خون گیری به عمل آمد و میزان سرمی هورمون های LH و FSH اندازه گیری گردید. نتایج: در هر دو هورمون، گروه شاهد کلرید کادمیوم نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشته و گروه های تجربی ۱، ۲ و ۳ نسبت به گروه کنترل و گروه شاهد چیکو کاهش معنی داری داشته (در سطح معنی داری P<0.05). نتیجه گیری: میوه چیکو، کلرید کادمیوم، FSH, LH، گیاهان دارویی