سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا فلاح نصرت آباد – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب تهران
حسین بشارتی کلایه – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب تهران

چکیده:

این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۵ تیمار و چهار تکرار اجرا گردید . تیمارها شامل : T1- شاهد (بدون کاربرد کود فسفر ه)، T2- کود فسفره از منبع سوپر فسفات تریپل (۲۰۰kgha^-1 ) و T3- خاک فسفات (آپاتیت ۴۰۰kgha^-1)، و T4- مخلوط خاک فسفات + گوگرد (۵۰۰kgha^-1) و T5- تیمار چهارم+ مایه تلقیح تیوباسیلوس (۱kgha^-1) و T6 – تیمار پنجم + حل کننده فسفات (۱kgha^-1) و T7- تیمار پنجم + ماد ه آلی (۵۰۰kgha^-1) و T8- تیمار ششم + ماده آلی T9- تیمار چهار م + ماده آلی ، T10- تیمار چهارم + حل کننده فسفات ، T11- تیمار دهم + ماده آلی، T12- تیمار سوم + حل کننده فسفات T13- تیمار سوم + ماده آلی، T14- تیمار سیزدهم + حل کننده فسفات و T15 – ماده آلی بودند. پس از اعمال تیمارهای مختلف و کامل شدن دوره رشد ذرت، برداشت محصول انجام شد و پارامترهای عملکرد، مقدار فسفر گیاه و فسفر قابل جذب خاک اندازه گیری شدند. بر اساس نتایج حاصل، بین تیمارهای مختلف از لحاظ تاثیر بر عملکرد علوفه تر ، اختلاف آماری در سطح ۵ درصد وجود نداشت، ولی بیشترین مقدار علوفه تر، از تیمار هفتم به مقدار ۷۶۸۵۸ کیلوگرم بر هکتار ، به دست آمد. از لحاظ وزن بلال، اختلاف بین تیمارهای مختلف در سطح ۵ درصد معنی دار بود و بیشترین مقدار آن از T14 به میزان ۴۱۶/۴۶ گرم، به دست آمد. از لحاظ طول بلال نیز اختلاف بین تیمارهای مختلف معنی دار بود و بیشترین مقدار آن از T14 به میزان ۲۳ سانتی متر به دست آمد که اختلاف آن با T1 (19/125 سانتی متر) معنی داربود. بیشترین مقدار فسفر قابل جذب خاک پس از برداشت نیز مربوط به T10 بود (۹/۷mgkg^-1) که فقط با T4 اختلاف معنی داری در سطح ۵ درصد نشان داد. بیشترین غلظت فسفر از تیمار T7 به دست آمد که اختلاف آن با شاهد (T1) در سطح ۵ درصد، معنی دار بود و کمترین غلظت فسفر، به T1 (0/08 درصد) تعلق داشت.