سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلا درخشان – دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده دامپزشکی
صفورا خندان –
علیرضا سازمند –
حسین نجف زاده –

چکیده:

نالوکسان یک آنتاگونیست رقابتی داروها ی اپوئیدی می باشد و برا ی رفع مسمومیت ناشی از داروها ی اپوئیدی بکار می رود . در این مطالعه به بررسی تاثیر نالوکسان بر روی کیفیت بیهوشی با کتامین در هامستر پرداخته شد . در یک گروه از هامسترها نالوکسان قبل از تجو یز کتام ین و در گروه د یگر فقط کتام ین تزر یق شد . شاخص ها یی از جمله سرعت ایجاد بیهوشی , مدت و عمق بیهوشی , وضعیت تنفس و ضربان قلب ( قبل و در هنگام بیهوشی ) وجود یا نبود رفلکس درهر هامستر بطور جداگانه ارز یابی و بین دو گروه مقا یسه گردید . نتایج نشان داد که مصرف نالوکسان مدت و کیفیت بیهوشی با کتامین را مناسب می سازد و بیهوشی به طور متوسط ۳۱ دقیقه فراهم می کند؛ تنفس را به شدت کاهش می دهد و تقریبا به یک سوم کاهش م ی دهد و نه تنها مانع افزا یش ضربان قلب به وسیله کتام ین می شود بلکه حتی میانگین ضربان قلب را از زمان قبل از بیهوشی هم کمتر می نما ید . بنابراین نالوکسان اثرات مفیدی ( بجز تضعیف تنفس ) بر رو ی بیهوشی هامستر با کتامین دارد .