سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عظیم بردی بسیا – دانشیار کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف
رضا نقدآبادی – دانشیار دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مدل ساختاری لگاریتمی، اثر ناهمسانگردی ناشی از تغییر شکل در تغییر شکلهای بزرگ پلاستیک بررسی می شود . معیار تسلیم استفاده شده در این مدل ساختاری، معیار تسلیم فون میسز اصلاح شده با تانسور ناهمسانگردی ناشی از تغییر شکل میباشد . قانون جریان نیز بر اساس کرنش لگاریتمی میباشد . قانون سخت شوندگی سینماتیک استفاده شده، مدل پراگر می باشد . در این مدل ساختاری، سخت شوندگی همسانگرد با یک تابع نمائی نشان داده می شود . با استفاده از مدل مذکور، وضعیت تنش در مسأله برش ساده با تغییر شکلهای بزرگ بر اساس نرخهای همگرد گرین – نقدی و اویلری بررسی شده است