سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد ناجی ابهری – گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سید مجتبی زبرجد – گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سید عبدالکریم سجادی – گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مواد مرکب پایه آلومینیوم تقویت شده با الیاف کربن به عنوان یکی از مواد مرکب پیشـرفته در بسـیاری از صنایع مانند صنایع هوا فضا و الکترونیک کاربرد دارد . در این تحقیق به منظور بررسی اثر نسـبت طـول بـه قطر الیاف کربن روی رفتار کششی ماده مرکب زمینه آلومینیوم، نمونـه هـایی بـا ١،٢ و ٣ درصـد حجمـی الیاف کربن و در سه نسبت طول به قطر ٣٠٠ ، ٥٠٠ و ٨٠٠ تهیه شدند . تکنیکهای مختلـف میکروسـکوپی بـه منظور بررسی رفتار شکست نمونـه هـای تولیـد شـده بـه کـار گرفتـه شـد . نتـایج آزمـایش کشـش بیـانگر وابستگی خواص کششی ماده مرکب پایه آلومینیوم به درصد حجمی و نس بت طـول بـه قطـر الیـاف کـربن می باشد . همچنین ارزیابی های میکروسکوپی نشاندهنده بهبود پراکندگی الیاف کـربن بـا افـزایش نسـبت SEM طول به قطر می باشد . نتایج شکست نگاری ماده مرکب مورد بحث توسط میکروسکوپ الکترونی نشاندهنده وابستگی مکانیزم شکست به میزان ترشوندگی الیاف بـ ا زمینـه اسـت . بطوریکـه در ترشـوندگی کم، مکانیزم بیرون کشیده شدن الیاف و در شرایط ترشـوندگی مطلـوب، مکـانیزم شکسـت، تغییـر شـکل برشی الیاف می باشد .