سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حفاری نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حامد محسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس اکتشاف نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روح اله سیمرغی گرگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در صنعت نفت پایداری چاه از اهمیتی فوق العاده برخوردار است چرا که یک چاه ناپایدار نیاز به عملیات اضافی، گران و وقت گیر دارد . مطالعه موردی یکی از چاه های نفتی واقع در سازند
شکافدار با استفاده از داده های حفاری، لاگ های پتروفیزیکی و داده های تولید نشان می دهد که در سازندهای شکافدار اثر متقابل گل حفاری و سازند در پایداری چاه نقشی اساسی دارد . در این مقاله
یک مدل واقعی با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مغزه، لاگ های تصویرگر و دیگر آزمایش ها ساخته شد . سپس به بررسی نقش افزایش وزن گل حفاری در توسعه باز شدگی شکستگی ها
کاهش زاویه اصطکاک داخلی و القای ناپایداری پرداخته شده است . در این مطالعه از نرم افزار UDEC جهت تحلیل عددی رفتار دیواره چاه استفاده شده است . از نتایج این تحقیق می توان برای پیش بینی رفتار دیواره چاه هایی که در آینده در این میدان نفتی حفر می شوند استفاده کرد که موجب کاهش ریسک عملیات حفاری می گردد