سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا میراب زاده – دانشجوی کارشناسیارشد، دانشکده تحصیلاتتکمیلی، گروه مهندسی مکانیک- س
سیدعبدالمحمد رضاوند – مربی، دانشکده تحصیلاتتکمیلی، گروه مهندسی مکانیک- ساخت و تولید، دانش
طاهر ازدست – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه
پیمان شاهی – دانشجوی کارشناسیارشد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک- ساخ

چکیده:

تنشپسماند در قطعات ترموپلاستیکی تزریقی در اثر تفاوت سرعتشدن لایه های مجاور دیواره قالب و وسط ضخامت قطعه بوجود آمده و موجب بروز عیوب ظاهری اعوجاج، کشیدگی و حفره در قطعات خواهد گردید. همچنین چنانچه قطعه تولیدی نیاز به تحمل نیرو داشته باشد، وجود تنشپسماند در قطعه ممکن است موجب کاهش میزان تحمل نیروی موردانتظار از قطعه گردد. میزان و نحوه توزیع تنشپسماند در قطعات ترموپلاستیکی تزریقی از عوامل مختلفی مانند نوع ماده (بیشکل یا نیمهکریستالی بودن یا وجود الیاف) و پارامترهای فرآیند (فشار تزریق، دمای مذاب، دمای قالب، میزان وزمان فشار نگهداری و …) تاثیر پذیر است. در این تحقیق به کمک شبیهسازی فرآیند تزریق و ثابت نگهداشتن فشارنگهداری، زمان نگهداری فشار و زمان تزریق به بررسی اثرو تاثیر بیشکل یا نیمه کریستالی بودن مواد، فشار تزریق،دمای قالب و دمای مذاب بر میزان و نحوه توزیع تنشپسماند در یک قطعه مستطیلی شکل نسبتا" نازک بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که میزان تنشپسماند قطعات تولیدشده با مواد نیمهکریستالی بسیار بیشتر از مواد بیشکل بوده ودر نزدیکی محل gate کمترین میزان تشکیل تنش پسماندرا مشاهده می کنیم و درمرکز قطعه شاهد بیشترین میزان تراکم تنش پسماند خواهیم بود همچنین با افزایش دمای مذاب ، میزان تنش پسماند افزایش یافته و با افزایش فشار تزریق میزان آن کمی کاهش میابد .ونیزبا افزایش دمای قالب، میزان تنش پسماند کاهش خواهد یافت و باتوجه به بررسی و تحلیل لایه ای قطعات خواهیم دید که بیشترین تمرکز تنش های پسماند در لایه های درونی ودر عمق قطعه ایجاد می شود.