سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیما طلوع – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا مقبلی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید مهدی قافله باشی – شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

ذرات کوپلیمر پیوندی PBA/SAN با هسته لاستیکی از جنس پلی(بوتیل اکریلات)(PBA) و پوسته ی پلاستیکی از جنس کوپلیمر SAN به روش پلیمریزاسیون امولسیونی هسته دار ( Seeded emulsion polymerization) تهیه شدند. در این روش ابتدا ذرات پلیمری هسته به روش پلیمریزاسیون امولسیونی ساخته شد و سپس در مرحله دوم پلیمریزاسیون، پوستها از جنس کوپلیمر SAN ( با ۳۰ درصد وزنی اکریلونیتریل ، AN ) بر هسته های لاستیکی پیوند زده شد. از عامل های فعال سطح یونی SDS ، و غیر یونی Triton X‐۱۰۰ و Igepal CO-650 جهت ساخت ذرات هسته لاستیکی و ذرات هسته/پوسته استفاده گردید. میکروگرافهای میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)نشان داد، استفاده از عامل های فعال سطح غیر یونی Triton X‐۱۰۰ و IgepalCO-650 به مورفولوژی ذرات امولسیونی هسته/پوسته (Core-Shell) و استفاده از عامل فعال سطح آنیونی SDS به ساختار مرکب قارچی شکل (Champignon) ذرات منجر می شود. همچنین، استفاده از عامل فعال سطح Igepal CO‐۶۵۰ در مقایسه با عامل فعال سطح SDS اندازه ذرات هسته و هسته/پوست ه را افز ایش می دهد. درصد ژل هسته های لاستیکی و درصد پیوندی (گرافتینگ) پلیمر پوسته بر سطح هسته های لاستیکی با استفاده از روش استخراج حلال اندازه گیری شد.