سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه مظفری – گروه اتمی مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد
عباس بهجت – گروه اتمی مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد
محمدرضا ناطقی – دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد

چکیده:

در این پژوهش از آنیون های -(ClO4) و ۳-(Fe(CN)6) جهت آلاییدن پیرول ، ایندول و کومونومر (پیرول – ایندول) که به روش الکتروشیمیایی برروی لایه ای از طلا پلیمر شدند استفاده گردید. ایندیم به روش تبخیر در خلا بر روی فلیم ها لایه نشانی شد. و چگالی حامل ها، ولتاژ اتصال و پهنای ناحیه تهی در ولتاژ صفر با استفاده از نمودار ظرفیت – ولتاژ برای هر یک از دیودها اندازه گیری و نتایج حاصل از آن در جدول ارائه گردید. همچنین گاف انرژی پیرول با استفاده از اسپکترومتر تک پرتوی UV-vis تخمین زده شد و اثر نوع آنیون آلاینده بر گاف انرژی پیرول مورد بررسی قرار گرفت.