سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی سجادیه – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد دخیل علیان – دانشگاه صنعتی اصفهان
وحید نحوی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به دلیل عبورسیگنا لهای مخابراتی از کانا لهای مختلف و تضعیف آن ممکن است تعدادی از بی تهای سیگنال ارسالی اشتباه دریافت شود. با توجه به اینکه در حملة متن اصلی معلوم علیه سیست مهای رمز دنبال های متن اصلی بدون اثر نویز در دسترس است تعدادی از بی تهای کلید اجرایی تغییر پیدا م یکند و دنبالة کلید اجرایی به دست آمده همانند دنبالة خروجی مولد شبه تصادفی نیست. در این مقاله اثر تغییر بی تهای کلید اجرایی(اثر نویز) در حملات مهم علیه سیست مهای رمزدنباله ای مانند حملة جبری، معاوضة زمان حافظه و همبستگی بررسی شود. در انتها نیز یک ویژگی مهم حملة معاوضة زمان حافظه در حمله به متن رمز شده بیان م یگردد که م یتوان از آن به عنوان حملة متن رمز شده در بسیاری از کاربردها استفاده نمو د.