سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسام اشعرین – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
آیدین حمیدی – عضو هیات علمی مو سسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
مجید آقا علیخانی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
ویکتوریا عسگری درمنکی – کارشناس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کود نیتروژن بر قابلیت جوانه زنی(قوه نامیه) و شاخص بنیه گیاهچه سه رقم کلزای پاییزه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار به اجرا در آمد . فاکتورهای مورد بررسی شامل کود نیتروژن (سطح کودی ۰، ۷۰، ۱۴۰ و ۲۱۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره ) و رقم(اکاپی، اورینت و مودنا) بود. نتایج نشان دادند که اثر رقم بر روی قوه نامیه و شاخص وزنی بنیه گیاهچه معنی دار بود.همچنین اثرکود نیتروژن بر روی قوه نامیه و شاخص بنیه طولی گیاهچه معنی دار شد.صقات تعداد جوانه های عادی(قوه نامیه)، وزن تر گیاهچه، طول گیاهچه و شاخص بنیه طولی گیاهچه در سطوح مختلف رقم و کود نیتروژن تفاوت معنی داری نشان دادند . مصرف نیتروژن در هر سه رقم باعث کاهش قوه نامیه شد . نتیجه اینکه ممکن است در بین ارقام کلزا واکنشهای متفاوتی نسبت به کود نیتروزن دیده شود و کود نیتروژن باعث کاهش قوه نامیه کلزا و در مقابل افزایش نیتروژن سبب افزایش شاخص بنیه طولی گیاهچه شود.