سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرج اله نارکی – عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گچساران

چکیده:

استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی از جمله بذر و کود شیمیایی که از عمده ترین فا کتورهای تائیر گذار در تولیدات زراعی محسوب میگردند یکی از اهداف مهم توسعه کشاورزی پایدار می باشد که با بکار بردن میزان مناسب آن ها پتانسیل تولید محصول را از طریق تاثیر بر اجزا عمل کرد نمایان ساخته و موجبات استفاده بهینه از آن ها را امکان پذیر می سازد. بر این اساس جهت بررسی تاثیر عنصر نیترو ژن و تعیین مناسب ترین میزان بذر بر عمل ک رد و خصوصیات زر اعی گندم رقم کوهدشت در شرایط دیم گرمسیری ، طرحی پژوهشی در سه سال زراعی متوالی (۱۳۸۲-۱۳۷۹) با ١٦ تیمار و ٤ تکرار با استفاده از ازمایش فا کتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گچساران به مرحله اجرا درآمد . در این بررسی ٤ سطح نیترو ژن خالص (N) به میزان های ۰، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ کیلو گرم در هکتار و ٤ سطح تر اکم بذر (D) به میزان ها ی ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰ و ۴۰۰ دانه در متر مربع در نظر گرفته شد . نتایج نشان داد که میانگین حداکثر و حداقل عمل کرد دانه به میزان ۳/۱۳۸ و ۲/۴۱۵ تن در هکتار به ترتیب مربوط به تیمار های N4 D4 و N1 D1 می باشد. نتایج تجزیه مرکب سه ساله آن نیز بیانگر آن بود که بین سطوح تیمار نیتروژن و اثر متقابل آن با تراکم بذر در سطح ١% و بین سطوح تر اکم بذر در سطح ٥ % اختلاف معنی دار وجود دارد.