سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمزه شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ( ساخت و تولید)
سید یوسف احمدی بروغنی – استادیار گروه مکانیک

چکیده:

در این مقاله ، مدل کردن فرایند کنترل شده بر اساس روش سطح پاسخ(RSM) پیشنهاد شده است. فرایند شکل دهی از طریق تنظیم نیروی ورق گیر(BHF) متغیر با زمان و دیگر پارامترهای فرایند کنترل شده است. روش المان محدود(FEM)به عنوانیک ابزار کارآمد به جای آزمایشات تجربی استفاده شده است. در این مقاله فرایند کشش عمیق برای ماده St12 با چندین نوع نیروی ورق گیر متغیر با زمان شبیه سازی شده است. نمودارهای کرنش حداکثر – کرنش حداقل برای این نیروهای ورق گیربدست آمده است. نتایج بدست آمده با هم دیگر مقایسه شده تا یک مورد مطلوب، برای اینکه مسیر کرنش به ناحیه امن هدایت شود و شکل مطلوب برای محصول مورد نظر پیدا شود، بدست آید. سپس مدل فرایند با استفاده از روش سطح پاسخبر اساس متغیر های نیروی ورق گیر متغیر با زمان و ضریب اصطکاک ساخته شد. از این مدل می توان برای پیشگویی مقدار متغیر های نامبرده برای رسیدن به محصولی بدون چروکیدگی و گلویی شدن استفاده کرد. در نهایت با داشتن مدل سطح پاسخ ، می توان مقدار بهینه مسیر کرنش را بدست آورد.