سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر سعدالدین – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

عوامل و پارامترهای زیادی درا یجاد و یاتشدید حرکت های مواد دامنه ای موثر می باشند شناخت میزان و چگونگی تاثیر هریک از عوامل موثر می تواندراهگشای ما در امر پیشگیری و کنترل حرکتهای متنوع مواد دامنه ای و نیز مدیریت بهینه اراضی باشد دربین عوامل موثر عوامل هیدرولوژی و ژئومورفولوژی از اهمیت بسزایی برخوردار باشد دراین پژوهش بیش از ۳۰ حرکت توده ای در حوزه ابخیز چاشم و خطیر کوه سمنان مورد بررسی قرارگرفته است و در فرمهای مخصوص نتایج حاصل از مورفومتری و نیز مشخصات ژئومورفولژیک و هیدرولوژیک ثبت شد همچنین با اخذ نمونه های خاک و انجام ازمایشاتخاک مشخصات خاک شناسی نیز برای تعدادی ازحرکت ها معین گردید. عوامل هیدروژئومورفولوزی به دو دسته عوامل کمی و کیفی تقسیم بندی شدند و با استفاده از نرم افزار sPSS تحلیلهای رگرسیون چند متغیره و نیز محاسبات همبستگی بین عوامل دو به دو انجام شد در بینعوامل کمی مورفومتری عرض حرکت در پاشنه طول حرکت و ارتفاع حرکت در مقدار مساحت زمینی و طول حرکت عرض تاج عرض در پاشنه ارتفاع حرکت و ارتفاع از سطح دریا دو به دو همبستگی معنی دار وجود دارد.