سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین ابوالقاسمی – دانشگاه تهران-دانشکده فنی-گروه مهندسی شیمی
پارسا نوروزی – دانشگاه تهران-دانشکده فنی-گروه مهندسی شیمی
مریم مختاری – سازمان انرژی اتمی ایران – آزمایشگاههای تحقیقاتی جابر بن حیان

چکیده:

راندمان دستگاه میکسرستلر و تأثیر پارامترهای عملیاتی مختلف بر روی آن،بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای طراحی دستگاه میکسر ستلر می باشد زیرا که دانستن راندمان مرحل های(Stage efficiency)کمکمی کند که بتوان دور همزن و میزان حلال مصرفی را به گونه ای تنظیم نمود که بهترین کارایی را از دستگاه میکسر ستلر بدست آورد.
در این تحقیق بمنظور تعیین راندمان،آزمایشهای متعددی با یک دستگاه میکس ر- ستل ر(مخلوط کننده – ته نشین کننده) مجهز ده مر حل های انجام شد. بطور کلی سه سری آزمایش در دور ثابت همزن، میزان حلال ثابت و در شرایط مختلف دبی حجمی فاز پراکنده (خوراک) انجام شده اس ت.در هر سری از آزمایشات،راندمان تمام مراحل دستگاه میکسرستلر اندازه گیری شده وهمچنین هلدآپ هر مرحله نیز اندازه گیری گردید . بطورکلی با توجه به نتایج حاصله می توان گفت که افزایش دبی حجمی فاز پراکنده باعث افزایش هلدآپ متوسط تمام مراحل می شو د. همچنین مشاهده می شود که در هر مرحله افزایش هلدآپ مرحله ای باعث کاهش راندمان مرحله ای خواهد شد. اگر چه راندمان مرحله ای به دور همزن دبی حجمی و زمان اقامت قطرات نیز ارتباط دارد.