سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحسین اسدپور – پژوهشکده فیزیک و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
مصطفی صحرایی – پژوهشکده فیزیک و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
رسول صدیقی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله اثر همدوسی گسیلخود بخودی بردینامیک وارونی جمعیت سیستم اتمی چهارترازی بررسی می شود ملاحظه می شود که با وجود این نوع همدوسی و به ازای مقادیر مختلف آن وارونی جمعیت برای گذارهای مختلف اپتیکی پدیدار می شود.