سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آزاده کدخدایی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
شهلا جمیلی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، عضو موسسه تحقیقات شیلات ایر
ابوالفضل سپهداری – عضو موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران
شاپور کاکولکی – عضو موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر هورمون تیروکسین بر میانگین وزنی بچه ماهیان قره برون Acipenserpersicus) ( میباشد فرضیه ما در این طرح چنین است که هورمون تیروکسین سبب افزایش متابولیسم و در نتیجهافزایش اشتهای بچه ماهیان شده و با تغذیه بیشتر در نهایت رشد سریعتری حاصل خواهد شد . در جریان این طرح ۴ تیمار هریک شامل ۲ تکرار، با دوزهای مختلف هورمون تیروکسین و ۲ شاهد مورد آزمایش قرار گرفتند .
دوره پرورش سه ماه به طول انجامید که در ۱۰ روز اول هرماه هورمون تراپی صورت گرفته و ۲۰ روز آخر هرماه غذای فاقد هورمون به بچه ماهیان داده شد . بچه ماهیان روزانه به میزان ۴/۴ – ۵ درصد وزن بدن تغذیه شدند . بیومتری ماهیان و ثبت شاخصهای فیزیکوشیمیایی آب هر ۱۵ روز یکبار انجام گرفت . در پایان دوره با توجه به تجزیه و تحلیل آماری داده ها، ثابت گردید که افزودن هورمون تیروکسین در ابتدای دوره تاثیر مثبتی روی رشد بچه ماهیان از نظر وزنی داشته است و اختلاف معنی داری از نظرمیانگین وزنی بین تیم ارها و تیمار شاهد مشاهده شد ولی هرچه به سمت انتهای دوره پیش رفتیم افزودن تیروکسین سبب ایجاد بی نظمی در شاخصهای وزنی شده و می توان گفت افزودن تیروکسین با میانگین وزن بچه ماهیان نسبت عکس پیدا کرد