سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمدرضا غواصیه – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق مرکز مطالعات بحران های طبیعی در صنعت

چکیده:

در این مقاله تاثیر دو روش کاهش خسارات سیل در چهار کانال مرکب شاخص با استفاده از دو مدل هیدرولیکی متفاوت ارزیابی گردیده است. به عنوان شرط مرزی بالا دست، هیدروگرافهای ورودی نیز با چهار دوره بازگشت مختلف انتخاب شده اند. شبیه سازی های عددی نشان می دهند که ترکیبهای مختلف کانالها با هیدروگرافهای ورودی بخوبی توصیف کننده دامنه وسیعی از حالتهای مختلف واقعی ممکن می باشد. با این چارچوب، تاثیراپی (ایجاد مانع تنها در سیلاب دشت) و سد خشک ( ایجاد مانع در سیلاب دشت و در کانال اصلی به ازاء یک دبی آستانه) با انتخاب اندیکاتورهای تاخیر و تقلیل نقطه اوج و همچنین ذخیره موقت حجم سیل تحلیل شده اند. نتایج مدلساری ها نشان می دهد که اولا سد خشک در بهترین حالت می تواند تا ۲۳ درصد تاخیر و ۱۹ درصد تقلیل در نقطه اوج تاخیر و ۱۹ درصد تقلیل در نقطه اوج سیل ایجاد کند که این تقریبا چهار برابر تاثیر اپی می باشد و ثانیا نتایج مدل یک بعدی در صورت کالیبراسیون مناسب در مقایسه با مدل دو بعدی قابل اعتماد است.