سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلی متولی زاده – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه فیزیک
ناصر تجبر – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه فیزیک
محمدرضا علی نژاد – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه فیزیک
دانیل فروچارت – CNRS فرانسه، گرونوبل، مرکز تحقیقات علوم

چکیده:

در این پژوهش اثر نفوذ هیدروژن و نیتروژن بر ساختار و خواص مغناطیسی ترکیب HoFe10CoTi بررسی شده است . نتایج تحلیل طرحهای پراش پرتوxنشـانمیدهد کــه نفوذ هـیـدروژن ونیتروژن ساختار بلوری ترکیب را تغییـر نمیدهد و تنها باعث تغییر ثابتهای شبکه بلوری و حجم یاخته یکه میشود . بررسی تغییرات مغناطش اشباع نشان میدهد که نفوذ هیدروژن و نیتروژن باعث افزایش مغناطش اشباع میشود . همچنین نفوذ نیتروزن و هیدروژن نظم مغناطیسی مرتبه اول مشاهده شده درنمونه اصلی را ناپدید میکند