سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلی متولی زاده – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه فیزیک
ناصر تجبر – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه فیزیک
محمدرضا علی نژاد – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه فیزیک
دانیل فروچارت – فرانسه، گرونوبل، مرکز تحقیقات علوم CNRS

چکیده:

در این پژوهش اثر نفوذ هیدروژن بر ساختار و خواص مغناطیسی ترکیبات HoFe11-xCoxTi بررسی شده است. نتایج تحلیل طرح های پراش پرتو x نشان می دهدکه نفوذ هیدروژنساختار بلوری ترکیب را تغییر نمی دهد و تنها باعثافزایش ثابت های شبکه بلوری و حجم یاخته یکه میشود. بررسی تغییرات مغناطش اشباع نشان میدهدکه تنها در ترکیب HoFe11Ti نفوذ هیدروژن باعث افزایش مغناطش اشباع می شود اما در بقیه ترکیبات با هیدروژن دهی مغناطش اشباع کاهش می یابد.