سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لادن نورمند –
حسین نجف زاده ورزی –

چکیده:

در مطالعه قبلی، ما مشاهده کرد یم که تجو یز جنتاما یسین بهمراه لوزارتان سمیت کلیوی شدیدی ایجاد می کند . در این مطالعه، اثر وراپامیل بر روی این سمیت ارزیابی شد . جنتامایسین، لوزارتان و وراپامیل از جمله داروهای مهم پر مصرف کلینیکی بخصوص در سگ و گربه محسوب می شوند . وراپامیل یک داروی بلاکر کانال های کلسیمی است . رت ها ی ماده ( با م یانگین حدود ۲۰۰ گرم ) در ۷ گروه تقسیم شدند ) ۶ سر رت در هر گروه ) و روزانه و به مدت ۷ روز به شرح زیر داروها را دریافت کردند :
گروه :۱ نرمال سالین ( بعنوان شاهد )
گروه :۲ جنتامایسین
گروه :۳ لوزارتان
گروه :۴ جنتامایسین + لوزارتان
گروه :۵ لوزارتان + وراپامیل
گروه :۶ جنتامایسین + لوزارتان + وراپامیل
گروه :۷ وراپامیل
بعد از ۷ روز، سر م رت ها جمع آور ی شد و غلظت BUN ، کرتینین بوسیله اتوآنالایز اندازه گیری شد . میانگین این عوامل در گروه ها محاسبه شد و از نظر اختلاف آماری بوسیله تست ANOVA مقا یسه گرد ید . میانگین غلظت سرمی BUNو کرتینین در گروه ۴ افزا یش معنی داری داشت . سایمتیدین بطور معنی داری مقدار سرمی BUN در گروه ۵ و ۶ نسبت به گروه ۴ کاهش داد . میانگین غلظت سرمی فاکتورهای فوق در گروه ۷ نسبت به گروه نرمال تغییری پیدا نکرد . اگرچه وراپامیل توانست میزان سمیت کلیوی ناشی از جنتاما یسین – لوزارتان را کاهش دهد ولی قادر به پیشگیری کامل از آن نبود . با این حال دخالت وراپامیل در کاهش عارضه فوق جالب توجه بوده و نیازمند تحقیقات بیشتری است .