سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمشید صدرکریمی – دانشیار دانشکدة فنی – دانشگاه تبریز – عضو کمیته پایداری سدها
حمیدامیر حاجلو – کارشناس ارشد – دانشکدة فنی – دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از پدیده های الکتروسینتیک در خاک الکترواسمز می باشد که سیال منفذی خاک به واسطة اعمال یک جریان یا ولتاژ ثابت DC توسط الکترودهایی که در آن نصب می شوند، حرکت می کند . در این مقاله سعی شده است از این روش در اصلاح خاکهای رسی واگرا استفاده شود . کاربرد الکترواسمز باعث کاهش چشمگیر غلظت یون سدیم در قطب مثبت و افزایش آن در قطب منفی می گردد و بدین ترتیب در ساختمان خاک و مشخصات فیزیکو -شیمیایی آن تغییراتی ایجاد می شود. ضرایب TDS ،PS ،SARکه ملاک تشخیص خاکهای واگرا می باشند در قطب مثبت به طور قابل ملاحظه ای کاهش و در قطب منفی افزایش می یابند، بنابراین در قطب مثبت، خاک کام ً لا غیرواگرا می گردد . کاربرد ولتاژ بالا به موازات درمان واگرایی موجب ترک خوردگی خاک می گردد و بدین ترتیب کاربرد این روش در اصلاح توده های خاکی که در ارتباط با جریان آب می باشند (مانند هسته سدها) ممکن است تخریب سازه خاکی را به دنبال داشته باشد. به نظر می رسد ولتاژ مناسب برای عدم ترک خوردگی در نمونه آزمایشگاهی حدود ۰/۱۳v/cmباشد.