سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی نصیری طوسی – استادیار – دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد فتاحی – کارشناس ارشد – مرکز تحقیقات ایران خودرو
بهروز مشهدی – استادیار – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پارامترهای تزریق سوخت در سیستم سوخت رسانی نقش بسزایی در فرایند اختراق و در نتیجه آلاینده های خروجی بویژه آلاینده soot , NOx دارند. به همین دلیل در این مطالعه، اثر پارامترهای تایمینگ تزریق، فشار تزریق و هندسه نازل شامل قطر، تعداد سوراخ و زاویه اسپری نازل بر روی آلاینده های soot , NOx در موتور دیزلی تزریق مستقیم OM 355 در بار کامل و دور ۱۴۰۰rpm با استفاده از کد KIVAانجام گرفته است. در ابتدا به منظور ارزیابی ، نتایج حاصل از شبیه سازی عددی در حالت پایه موتور با نتایج تجربی مقایسه شده است. پس از تایید تطابق خوب بین نتایج حاصل از حل عددی و نتایج تجربی، اثر پارامترهای تزریق بر روی الاینده های soot , NOx مورد بررسی قرار گرفته اند.
نتایج عددی نشان می دهداگرزمان تزریق سوخت آوانس شود مصرف سوخت ویژه موتور بهبود می یابد. البته مقدار آلاینده NOx افزایش می یابد که این مقدار افزایش را می توان با استفاده از مبدل های کاتالیزوری کاهش داد. از طرفی دیگر با افزایش فشار تزریق از ۱۹۵به ۳۶۰bar ، آلاینده soot به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد اما از طرف دیگر آلاینده NOx افزایش می یابد.
از بررسی اثر تعداد و قطر سوراخهای نازل بر روی آلاینده ها مشخص شد ک ه بطور کلی از بین نازلهای بررسی شده، نازل ۶ ضربدر ۲۶۰ نسبت به نازلهای دیگر الاینده های NOx , soot کمتری را ایجاد می کند و همچنین مشخص شد که نازلهای ۸ سوراخه بر خلاف انتظار آلاینده NOx کمتری را نسبت به نازل های ۴و۶ سوراخه ایجاد می کنند. بنابراین به منظور کاهش آلاینده ها در این موتور بهر است که از منازل ۶ سوراخه بجای نازل ۴ سوراخه استفاده شود.