سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده فرانک قائمی اسکویی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی
فاطمه تابنده – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشکده صنعت، گروه فرایند
فذشته افتخار – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی
حورا احمدی دانش – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشکده صنعت، گروه فرایند

چکیده:

در این تحقیق اثر ۵ فاکتور منبع کربن، منبع نیتروژن آلی، منبع نیتروژن معدنی، یونهای فلزی دو ظرفیتی و سرعت هوادهی با استفاده از روش تاگوچی هر یک در ۴ سطح بر میزان رشد باکتری و تولید آنزیم پروتئاز قلیایی توسط باکتری Bacillus licheniformis L2 در محیط کشت مایع بررسی شد. نتایج نشان داد منبع نیتروژن آلی و معدنی به معنی مهمترین عامل در رشد باکتری و تولید پروتئاز بامیزان تأثیر ۶۰ و ۵۴ درصد بودند. تأثیر منابع کربن بر رشد باکتری و تولید پروتئاز به ترتیب ۲۱ و ۵ درصد بوده که در مقایسه با منبع نیتروژن آلی و معدنی بسیار کمتر بود. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار Design-Expert 6.0.10 انجام شد. نتایج نشان داد حضور یونهای فلزی Mn² و Cu² در محیط کشت، رشد سلولها و تولید پروتئاز را تحریک و یون Fe² هر دو مورد را مهار می کند، نمک های نیترات تولید پروتئاز را افزایش داده و سرعت هم زدن در طی فاز سکون تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت پروتئاز ندارد.