سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزاد بقائی – آزمایشگاه کاتالیست، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی–مرکز اراک
فریدون یاری پور – آزمایشگاه کاتالیست، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی–مرکز اراک
شارلوت اوسن – Haldor Topsoe A/S Research Laboratories, Nymollevej 55, DK-2800, Lyngby, Denmark
ینس پریگارد – Haldor Topsoe A/S Research Laboratories, Nymollevej 55, DK-2800, Lyngby, Denmark

چکیده:

فعالیت، پایداری و گزینش پذیری کاتالیست آلومینای تقویت شده در فرآیند آبگیری متانول در یک راکتور بستر ثابت مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق، اثر پارامترهای مختلف مانند ترکیب خوراک، جریان خوراک و دمای واکنش بر روی غیر فعال شدن کاتالیست بررسی شد. واکنشهای سنتز دی متیل اتر با خوراک متشکل از درصدهای مختلف آب، اتانول و متانول در فشارbarg و دمای بین ۲۶۰-۳۸۰c انجام شد. از روشهای FT-IR ، TPD ،In Situ XRD ،XRD ،TGAو BETبرای بررسی خصوصیات فیزیکی-شیمیایی کاتالیست های تازه و غیرفعال شده، استفاده شد. کاتالیست آلومینای تقویت شده، فعالیت مناسب و گزینش پذیری بالایی نسبت به تولیدDME از خود نشان می داد. نتایج مطالعات انجام شده نشان داد که حضور آب در دمای پایین سرعت غیر فعال
شدن کاتالیست را افزایش می دهد. علاوه بر این، با افزایش دمای واکنش و وجود ناخالصی اتانول در خوراک واکنش، میزان غیر فعال شدن کاتالیست به دلیل پدیده تشکیل کک افزایش می یابد. کک تشکیل شده ماهیت پارافینی دارد. همچنین وجود مقادیر زیاد آب در درجه حرارت بالا باعث کک زدائی از روی کاتالیست و افزایش فعالیت آن می گردد.