سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داریوش مولا – استاد بخش مهندسی شیمی، بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشکده مهندسی، دا
جعفر قاجار – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشکده مهندس

چکیده:

در این تحقیق، احیاء کاتالیستی انتخابی ) )SCR اکسید نیتریک توسط آمونیاک روی یک نوع کاتالیست V2O5/TiO2 در راکتور کاتالیستی با بستر سیالی مورد مطالعه قرار گرفت و یک مدل ریاضی بر اساس تئوری دو فازی بسترهای سیالی، برای این نوع راکتور ارائه گردید . برای حل مدل ارائه شده یک برنامه کامپیوتری نوشته شد که با استفاد از آن، تآثیر پارامترهای عملیاتی (دما و سرعت ظاهری گاز ) و غلظت خوراک ) NO و )NH3 بر میزان تبدیل NO در خروجی از راکتور مشخص گردید . نتایج این شبیه سازی نشان داد که بیشترین میزان تبدیل NO در خروجی راکتور در دمای ۵۱۰ o C رخ می دهد . در دماهای کمتر از۵۱۰ o C توسط آمونیاک دارد در حالی که NO ، سرعت واکنش شیمیایی روی سطح کاتالیست تأثیر عمده بر میزان تبدیلبالاتر از این دما جذب سطحی NH3 بر سطح کاتالیست و نفوذ گاز به درون حفرات ذرات کاتالیست تأثیر بیشتری بر میزان تبدیل NO دارد و سبب کاهش میزان تبدیل NO می گردد . در ضمن با بررسی تأثیر غلظت NO ورودی بر میزان تبدیل آن، مشخص گردید که با افزایش غلظت NO ورودی، مکانیزم واکنش اندکی از مدل Eley-Rideal که معمولاً بوسیله آن مکانیزم احیاء کاتالیستی NO با آمونیاک توضیح داده می شود انحراف دارد