سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمّد نجفی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر
وحید حدادی‌اصل – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر
صادق عابدی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
مهدی رفیع‌زاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر

چکیده:

پارامترهای مختلفی مانند دما، فشار و نسبت مولی Al/Ti بر پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیست THT به روش طراحی آزمایش تاگوچی L27 مورد ارزیابی قرار گرفت. فعالیت کاتالیست و بازده واکنش از طریق روش پاسخ سطح به صورت آماری آنالیز شدند. نتایج حاصله نشان می‌دهند که فشار و نسبت Al/Ti اثر مستقیم بر روی بازده و فعالیت کاتالیست دارند، در حالی که با افزایش دما هم بازده و هم فعالیت کاتالیست کاهش می‌یابند. زمان نیز مشابه فشار باعث افزایش بازده می‌شود. بر اساس طراحی آزمایش رابطه‌ای برای تغییرات بازده و فعالیت کاتالیست، به عنوان تابعی از متغیرهای واکنش بسط داده شده است. بر اساس این رابطه اثر متقابل و برهمکنش دوتایی اکثر متغیرها قابل صر ف نظر می باشد. ضمناٌ نشان داده شده است، که با افزایش زمان فعالیت کاتالیست به صورت نمائی کاهش می‌یابد.