سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبداله افشار – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در فرایند آندایزینگ سخت، پوششهای اکسید اندی سخت و ضحیمی بدست می آیدکه آنها را در کاربردهایی نظیر پیستونها، سیلندرها و چرخ دهنده ها و … مناسب می سازد .بدون این پوششها، آلومینیوم نمی تواند در این کاربردها مورد استفاده قرار گیرد. عواملی نظیر دانسیتهجریان، غلظت اسید سولفوریک، درجه جرارت و زمان آندایزینگ بر روی کیفیتپوششهای اکسید آندی سخت اثر می گذارند که در این مقاله سعی شده است تغییرات آنها مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج نشان می دهند که افزایش دانسیته جریان و زمان آندایزینگ و کاهش درجه حرارت موجب افزایش ضخامت روشهای اندی سخت می گردد از طرف دیگر افزایش بیش از حد دانسیته جریان و زمان آندایزینگ و درجه حرارت موجب کاهش مقاومت سایشی و سختی این پوشش ها می شود. با وجود این سختی و مقاومت سایشی این پوشش ها بسیار بالاتر از پوشش های ایجاد شده درآندایزینگ معمولی می باشد. همچنین نتایج حاصل نشان می دهند که ضخامت پوشش ها در غلظت اسید سولفوریک ۲۰۰g/l کمترین و مقاومت سایشی و سختی در محدوده غلظت ۲۰۰-۲۵۰g/l بالاترین مقدار را دارد.