سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پیمان طبسی کاخکی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه بیرجند
جواد خادم – استادیار- دانشگاه بیرجند/ گروه مکانیک

چکیده:

امروزه بدلیل کاربرد وسیع موتورهای انفجار پالسی ۱، تحقیقات زیادی در زمینه پدیده گذر از احتراق به انفجار ۲ صورت می گیرد . یک مسئله مهم در رابطه با گذر از احتراق به انفجار، طول و زمان پیش از انفجار ۳ می باشد که کاهش آن از اهمیت زیادی برخوردار است . در این مقاله قصد داریم اثر نسبت هم ارزی و فشار اولیه مخلوط بر طول و زمان پیش از انفجار، همچنین اثر وجود موانع آشفته ساز در درون لوله را به عنوان روشی برای کاهش طول و زمان پیش از انفجار بررسی کنیم. ما از یک سنیتیک شیمیایی چند مرحله ای مخلوط استیلن- اکسیژن شامل ۱۹ جزء و ۲۵ واکنش شیمیایی که برای پایداری انفجار با نیتروژن رقیق سازی شده، استفاده کرده ایم. در این تحقیق با استفاده از یک شبیه سازی عددی دوبعدی جریان آشفته نشان داده می شود که نسبت هم ارزی و فشار اولیه مخلوط نقش مهمی در آغاز انفجار مخلوط بازی می کنند . همچنین استفاده از موانع درون لوله جهت افزایش آشفتگی جریان باعث کاهش قابل توجهی در طول و زمان پیش از انفجار می شود