سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید طایفی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک خاک و پی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی – دانشیار دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

وجود خاک ماسهای شل و اشباع در مناطق ساحلی، شرایط لازم را برای وقوع روانگرایی در حین زلزله فراهم میکند. دلیل اصلی خرابی دیوارهای ساحلی، روانگرایی خاک جلو و پشت دیوار میباشد. مروری بر تحقیقات انجام شده نشان میدهد که مطالعه پارامتریک و تحقیق بر روی اثر پارامترهای مختلف دیوار و خاک بر رفتار دیوار ساحلی وزنی بسیار محدود میباشد. در این تحقیق اثر پارامترهای هندسی دیوار بر رفتار دیوار ساحلی وزنی و همچنین ناحیه بهینه اصلاح که قابلیتهای ارزشمندی در مدلسازی FLAC خاک مورد بررسی قرار گرفته است. برای مدلسازی از نرم افزار ۴٫۰ رفتارهای شامل روانگرایی دارد، استفاده شده است. در مدلهای تحلیلی، رفتار خاک روانگرا توسط مدل رفتاری FINN 2[ که مشخصا برای پدیده روانگرایی و تولید اضافه فشار آب حفرهای تدوین شده، شبیه سازی گردیده است.