سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

توان کیخاونی – آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای جداسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا مقبلی – آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای جداسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
تورج محمدی – آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای جداسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

فیلم های غشایی بسیار نازک پلی( اتر – بلوک – آمید) ( ۱۰۷۴PEBA ) به روش ریخته گری محلول(Solution casting)بر سطح غیر حلال(آب) تهیه شدند. در این تحقیق اثر پارامترهای مختلفی مانند نسبتحلال نرمال بوتان/ ایزو پروپانول، دما و غلظت محلول بر کیفیت تشکیل فیلم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، با افزایش درصد ایزو پروپانول در سیستم حلال نرمال بوتان/ ایزو پروپانول (نسبت وزنی ۳/۱) کیفیت فیلمبدست آمده به مقدار قابل توجهی ارتقا می یابد. این رفتار را می توان از یک طرف به افزایش کشش بین سطحی محلول و غیر حلال، و از طرف دیگربه بهبود بر هم کنش فی مابین حلال و کوپلیمر ارتباط داد. از طرف دیگر،فیلم غشایی مناسب در محدوده ی دمایی ۸۰-۹۰Cو غلظت محلول ۴-۷% بدست آمد.