سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید بهروز – پژوهشگاه نیرو – گروه مکانیک ایران
رحمت ا… قاجار – پژوهشگاه نیرو – گروه مکانیک ایران
سعید ضیایی طباطبایی – پژوهشگاه نیرو – گروه مکانیک ایران

چکیده:

در این مقاله ابتدا روابط حـاکم بـر تحلیـل تـنش و خسـتگی روتــور یــک میکروژنراتــور دور بــالای اســتوانه ای بــا شــار مغناطیسی شـعاعی و تـوان ۱۰۰ kW ، اسـتخراج شـده اسـت .پس با استفاده از روش تحلیـل بـه دسـت آمـده و ضـرائب بزرگنمایی در کد نوشته شـده در نـرم افـزار MATLAB ، اثـر سرعت دورانی و پارامترهای هندسی بر تـنش هـای معـادل و ضرائب اطمینان عمر خستگی، در مقاطع بحرانی شفت روتور بررسی شده است . در ادامه اثر محل قرارگیـری سـوراخ هـای محوری بر تنش بیشینه در شفت و اثر شعاع بیشینه روتور بـر تنش کششی در فیبر کربنی و تنش فشاری در مغنـاطیس هـای دائم نیز بررسی شده است .