سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن حاتمی – دانشکده فیزیک، گروه فیزیک اتمی ملکولی ، دانشگاه یزد
فاطمه حیدری – گروه فیزیک ، دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده:

در این مقاله اثر پاشندگی مرتبه سه و چهار را بر روی سالیتون های تاریک بررسی کرده ایم. پاشندگی مرتبه ۴ اثر مهمی بر پایداری گلوله های نوری متشکل ازسالیتون های روشن دارد. به علت اهمیت سالیتون های تاریک در سیستم های مخابراتی به بررسی این اثر بر پایداری گلوله های نوری متشکل از سالیتون های تاریک پرداخته و با شبیه سازی انتشار سا لیتون تاریک نشان داده ایم که پاشندگی مرتبه ۴ نیز میتواند پایداری گلوله های نوری تاریک تضمین کند.