سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محمدهادی موسوی فضل – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمد رضا رفیع – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

با توجه به این که تثبیت پتاسیم به وسیله خاک می تواند موجب کاهش پتاسیم قابل جذب گیاه شود ، می تواند تأثیرات عمده ای بر تغذیه پتاس یمی گیاه داشته باشد . به طور کلی نقش ظرفیت تثبیت پتاسیم خاک در خاک های با مقدار رس بالادر تغذیه پتاسیم به دلایل مختلف مورد توجه کافی نبوده است . به دلیل کشت های متراکم ، مصرف بی رویه کودهای ازته و فسفره ومصرف ناچیز کودهای پتاس یمی وهمچنین مقدار برداشت پتاسیم از خاک گاهی سرعت آزادسازی این عنصر در خاک د ر طول دوره کاشت کمتر از نیاز پتاس یمی گیاه است . به طورکلی باتوجه به قدرت تثبیت زیاد خاک های منطقه وبا توجه به اینکه درتجزیه های رایج آزمون خاک مثل روش استات آمونیم که تنها قادربه اندازه گیری بخش معینی از اشکال مختلف پتاسیم درخاک بوده ونقش بخشهای دیگر ، به خصوص پتاسیم بین لایه ای درنظرگرفته نمیشود ، توصیه کودی مرسوم گاهی با نارسایی هایی مواجه است . به منظور بررسی تأثیر کاربرد مقادیر مختلف پتاسیم و امکان استفاده از شاخص درصد تثبیت پتاسیم در برآورد میزان پتاسیم مورد نیاز جهت توصیه های کودی در تناوب گندم-ذرت، این آزمایش درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با استفاده از دومنبع کودی سولفات پتاسیم و کلریدپتاسیم در منطقه بهبهان در کرت های ثابت به اجرا در آمد. آزمایش شامل ۱۱ تیمار یعنی شاهد (بدون مصرف کودپتاسه )، کاربردکود پتاسه بر اساس ۱۰۰ کیلوگرم K2O در هکتار در هریک از کشت های تناوب ، کاربرد کود بر اساس آزمون خاک ، کاربردکود بر اساس دو برابر توصیه آزمون خاک ، کاربرد کود براساس توصیه آزمون خاک + ۲۰ % ظرفیت تثبیت پتاسیم خاک درهریک ازکش تهای تناوب مورد بررسی و کاربرد کود پتاسه براساس دو برابرتوصیه آزمون خاک فقط درکشت اول تناوب و در مورد کشت های بعدی براساس آزمون خاک از هریک از منابع کودی سولفات وکلرید پتاسیم بود .. نتایج نشان دادکه اثر تیمارهای به کاربرده شده بر عملکرد گندم برداشت شده درسطح احتمال ۱% معنی دار بود .. بیشترین عملکرد دانه گندم با میانگین ۵۲۵۰ کیلوگرم درهکتار مربوط به تیم ارکاربرد پتاسیم بر اساس استفاده از ظرفیت تثبیت از منبع کلرید پتاسیم بود.