سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرانک کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
داود حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
داریوش فتح اله طالقانی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
مسعود مشهدی اکبر بوجار – دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

با توجه به اینکه بیشتر اراضی زیر کشت ایران در اقلیم نیمه خشک و دیمزارها قرار دارند و وسعت مناطق خشک کشورمان نسبت به مناطق نیمه خش ک بیشتر است به همین دلیل این مناطق از اهمیت ویژه ای برخوردار است گیاهان ممکن است در طی مراحل رشد خود اعم از جوانه زنی و سایر مراحل تحت تاثیر تنش خشکی قرار گیرند لذا به منظور بررسی اثر پتانسیل های اسمزی متفاوت بر روی جوانه زنی لوبیا قرمز پژوهشی در سال ١٣٨٤ بر روی سه رقم لوبیا قرمز به نامهای گلی ، صیاد و اختر در قالب طرح فا کتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در ٤ تکرار انجام گر فت. بذور با پتانسیل های اسمزی متفاوت در ٤ سطح (صفر، ۴-، ۸-، ۱۲-) تحت تنش مصنوعی واقع شدند. در این آزمایشها متوسط زمان لازم برای جوانه زنی (MTG) متوسط جوانه زنی روزانه (MDG) ، سرعت جوانه زنی روزانه (DGS) ، ضریب سرعت جوانه زنی (CVG) و سرعت جوانه زنی بر اساس فر مول ماگویر اندازه گیری شد . نتایج حا کی از آن بود که با افزایش پتانسیل اسمزی رقم گلی از دو رقم دیگر موفق تر عمل نمود.