سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی کوچک زاده – استادیار گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تربیت مدرس
عارف بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشدف گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت م

چکیده:

به زمانی که شدت بارش بر یک سطح از شدت نفوذ در آن بیشتر شود.، آستانه شروع رواناب، گویند. اهمیت این پارامتر در تنظیم شدت بارش در سیستم های تحت فشار بر مبنای خصوصیات خاک کاملاً ملموس است. از جمله عوامل تاثیر گذار بر این پارامتر می توان به رطوبت اولیه خاک، شدت بارش، بافت و ساختمان خاک اشاره نمود. مطالعه اینفرآیند در مدلهای فیزیکی، هم بسیار پر هزینه است و هم زمان زیادی می طلبد. حال آنکه به کمک مدلهای کامپیوتری بررسی این فرآیند با سرعت بیشتر و هزینه کمتر امکان پذیر می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل کامپیوتری chemflo ، اثر پتانسیل ماتریک اولیه و شدت بارش در دو نوع خاک رسی و رسی – شنی، بر زمان شروع رواناب مورد مطالعه قرار گرفته و سپس روند نتایج به دست آمده از مدل با روند تغییرات قابل استنباط از مفاهیم تئوری مقایسه شد. مقادیر در نظر گرفته شده برای پتانسیل ماتریک اولیه خاک جهت اجرای مدل، منهای ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ و شدت بارشهای اعمال شده به ترتیب ۱/۵، ۲ و ۲/۵ سانتیمتر بر ساعت می باشند. ضمنا برای دو نوع خاک مذکور با یک شدت بارش ثابت، مقادیر آستانه شروع رواناب در پتانسیل ماتریک های مختلف استخراج و با یکدیگر مقایسه و سپس برای شدت بارشهای مختلف و پتانسیل های ماتریک ذکر شده تعمیم داده شده است.