سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم صابررضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
رضا امیرنیا – استادیار گروه زراعت و اصلاح نیاتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
مرتضی قدیم زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نیاتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

بادرشبو، گیاهی علفی و یکساله از تیره Laminacea از جمله گیاهان داروئی با خاصیت ضد باکتریایی است که در صنایع بهداشتی ، آرایشی و غذایی کاربرد فراوان دارد . به منظور ارزیابی تأثیر پرایمینگ در مرحله جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ، آزمایشی در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی ارومیه به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار به اجرا در آمد. فاکتور پرایمینگ شامل آب مقطر و ۲KCL درصد و فاکتور مدت پرایمینگ شامل صفر، ۱/۵، ۳، ۶ و ۱۲ ساعت بودند. نتایج حاصل نشان دادند که پرایمینگ بذرها بر طول ریشهچه، وزن خشک ساقه چه، میزان رشد و T50 معنی دار بوده و در طول س اقچه و وزن خشک ریشه چه در سطح احتمال ۱٪ معنی دار نبودند . در صفات معنی دار KCL به دلیل ایجاد پتانسیل اسمزی منفی تر در بذر و افزایش جذب آب توسط بذر نتایج بهتری را نسبت به آب مقطر که سبب ایجاد بذر ژلاتینی و مواد بازدارنده جوانه زنی و عدم رسیدن به جنین بذر بود را نشان دادند.