سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مسعود زرندی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی،استادیار و مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی،دانشگاه فردوس
محمد خواجه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی،استادیار و مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی،دانشگاه فردوس
علی اصغر محمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی،استادیار و مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی،دانشگاه فردوس
عبدالجبار ایران نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی،استادیار و مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی،دانشگاه فردوس

چکیده:
جهت بررسی پرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی بذر هندوانه بذری یک سری آزمایشات در آزمایشگاه تحقیقات بذر، در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بصورت طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار انجام شد.تیمارهای آزمایش شامل پرایمینگ ( اسمو پرایمینگ با پلی اتیلن ۶۰۰۰ ) با غلظت ۵/۱ مگاپاسکال در ۵ سطح ( ۰، ۱۲، ۲۴؛ ۳۶، ۴۸ ساعت ) که پرایم صفر ساعت به عنوان شاهد درنظر گرفته شد.نتایج نشان داد که تیمار ۴۸ ساعت اسموپرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی و سبز شدن هندوانه بذری اثر مثبت داشت. حال آنکه بین تیمارهای ۱۲ و ۲۴ و ۳۶ ساعت تفاوت معنی داری مشاهده نشد.در آزمایشات گلخانه ای و مزرعه ای نیز تیمار پرایم شده نسبت به شاهد درصد سبز شدن و نیز سرعت سبز شدن بهتری را نشان داد.