سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
هلیا عابد زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
عطاء الله سیادت – عضو هیئت علمی گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمود توحیدی –

چکیده:
به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و شاخص های ظهور گیاهچه ماش در شرایط تنش کم آبی در مرحله غلاف دهی، آزمایشی در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول اجرا شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و دو عامل آبیاری در پلات های اصلی و پنج غلظت مختلف سالیسیلیک اسید به عنوان عامل فرعی انجام شد. غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید شامل صفر (شاهد)،۹۰۰ ،۱۸۰۰ ،۲۷۰۰ و ۳۶۰۰ میکرومولار بودند. تیمار آبیاری از طریق کم آبیاری در مرحله غلاف دهی اعمال شد. نتایج حاصل از تجزیه داده ها نشان داد که سالیسیلیک اسید اثر معنی داری بر درصد سبزشدن، سرعت ظهور گیاهچه، متوسط زمان ظهور گیاهچه و شاخص ظهور داشت. سالیسیلیک اسید درصد سبزشدن مزرعه و شاخص ظهورگیاهجه را بهبود بخشید. بطور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که پیش تیمار بذر ماش با سالیسیلیک اسید در غلظت های پایین (۹۰۰ میکرومولار) باعث بهبود نسبی استقرار گیاهچه شد. اما جهت کاربرد آن برای جبران یا مقابله با تنش کم آبی در فاز زایشی نیاز به غلظت های بالاتر از ۹۰۰ میکرومولار وجود داشت.