سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین قرقانی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه علوم دامی، کرج
مجتبی زاغری – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه علوم دامی، کرج
غلامرضا شاه حسینی – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشکده کشاورزی پزشکی و صنعتی هسته ای، کرج
حسین مروج – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه علوم دامی، کرج

چکیده:

برای بررسی تاثیر پرتوگاما بر ارزش تغذیه ای پودر پر دو آزمایش در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی انجام شد. هر آزمایش شامل یک تیمار شاهد (تغذیه شد با جیره ذرت – سویا) و ۴ تیمار برای پودر پر فرآوری شده با دوزهای ۰، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ کیلوگری بود. در آزمایش اول تاثیر فراوری پودر پر با دوزهای مختلف پرتوگاما بر روی معیارهای عملکردی جوجه های گوشتی راس ۳۰۸ و در آزمایش دوم تاثیر فراوری پودر پر با پرتو گاما بر روی کیفیتپروتئین اندازه گیری شدند. افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک در دوره های رشدی (۱۱ تا ۲۸ روزگی) و پایانی (۲۹ تا ۴۲ روزگی) تحت تاثیر دوز پرتوگاما قرار نگرفت (P>0.05)با افزایش دوز پرتو گاما مصرف خوراک در دوره رشدی (۱۱ تا ۲۸ روزگی) کاهش یافت. (P<0.05)اما این روند در دوره پایانی مشاهده نشد (P>0.05) در پرونده های تغذیه شده با پودر پر، وزن کبد تحت تاثیر دوز پرتو قرار نگرفت (P>0.05) اما با افزایش دوز پرتو وزن کلیه ها کاهش یافت (P<0.05)گروهی از پرنده ها که پودر پر فراوری شده با دوز ۱۰ کیلوگری را مصرف کرده بودند. بالاترین مقدار PERرا نشان دادند (P<0.05) که برابر -۰/۷ بود، اما NPR تحت تاثیر فراوری با پرتو گاما قرار نگرفت (P>0.05) بر اساس نتایج این پژوهش چنین استنباط می شود که فراوری با پرتوگاما د رمورد پودر پر اثرات چندان چشمگیری بر ارزش تغذیه ای این مادهخوراکی ندارد.