سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا مسجدی – استادیار آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
سید حبیب موسوی جهرمی – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

حرکت کشتیها( طبق ابعاد و سرعت مشخص شده) می توانند امواجی را ایجاد نمایند این امواج در حین برخورد با سواحل موجبات ناپایداری خاک و فرسایش آن را فراهم می آورد. از طرف دیگر بادهای شدید باعث ایجاد امواج در سطح آب شده که برخورد این امواج با سواحل باعث ایجاد فرسایش می گردد. جهت انجام این تحقیق در ابتدا مطالعات صحرائی در منطقه رودخانه بهمنشیر صورت گرفت و پس از جمع آوری اطلاعات صحرایی با توجه به مشخصات هندسی شناورها و باد در منطقه مورد مطالعه و امواج تولید شده توسط آنها اقدام به ساخت فلوم آزمایشگاهی با طول ۸ متر، عرض ۰/۵ مترو ارتفاع ۰/۸ متر که در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید چمران اهواز گردید. مقیاس مدل۱:۱ بوده و امواج با دامنه کوتاه می باشند امواج دارای طول موجهای ۴/۵،۴،۳/۵،۳،۲/۵،۲،۱/۵،۱ و ۵ متر و در عمق آب ۰/۵ متر و ارتفاع موج ۷ سانتی متر توسط دستگاه مولد موج در فلوم موج تولید و پروفیل سرعت عمودی امواج با طول موجهای مختلف بدست آمد. طبق نتایج بدست آمده از مطالعات صحرائی و آزمایشگاهی می توان نتیجه گرفت که ماسه زارهای ایجاد شده در سواحل رودخانه ها، بسته به نوع شرایط هیدرولیکی رودخانه، بافت خاک و مقاومت خاک ساحل از شکل پروفیل سرعت عمودی امواج تبعیت می نماید.