سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

موسی فرهادی – دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رهنما – دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق اثر پروفیل ورودی در جریان متلاطم بر روی مانع مربعی چسبیده در کف کانال با استفاده ازروش شبیه سازی ادیهای بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است . در این بررسی ازمدل سلکتیو استراکچر فانکشن (SSF) جهت شبیه سازی ادیهای بزرگ استفاده گردیده و از دو نوع پروفیل سرعت در ورودی کانال استفاده شده است: ۱ـ ورودی یکنواخت و ۲ـ ورودی با توزیع توانی. معادلات حاکم با استفاده از روش حجم محدود و ترم جابجایی با استفاده از روش کوئیک تجزیه شده و از روش رانجی کوتا مرتبه سه برای ترم زمان استفاده شده است. مقدار عدد رینولدز، بر اساس سرعت ورودی در جریان یکنواخت و متوسط در ورودی با توزیع توانی برابر ۱۰۰۰ در نظر گرفته شده است. نتایج محاسبات به صورت متوسط زمانی خطوط جریان، منحنی های متوسط زمانی سرعت،کانتورهاعی متوسط زمانی انرژی جنبشی و لحظه ای گردابه ها نمایش داده شده است. در بررسی نتایج بدست آمده تغییر پروفیل سرعت در ورودی در عدد رینولدز ۱۰۰۰ تاثیر چندانی بر روینتایج متوسط زمانی نداشته و تقریبا رفتار یکسانی را نشان میدهد. نتایج لحظهای تغییرات شدیدتر را درمقایسه با نتایجمتوسط زمانی از خود نشانداده و اثرات تغییر پروفیل را بهتر آشکار می سازد.