سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم عزیزی – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده گاز
احمد توسلی – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده گاز
علی کریمی – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده گاز

چکیده:

در این تحقیق مطالعه گسترده ای بر روی سنتز فیشر- تروپش با کاتالیستهای Co/Al2O3 و پروموترهای رنیم و روتنیم انجام شده است. در این روش تا ۲% وزنی از ارتقاء دهنده ها توسط روش تلقیح به کاتالیست افزوده می جذب شیمیایی هیدروژن، ،XRD ،BET گردد. تعیین مشخصات کاتالیستها بوسیله روشهای مختلفی از جملهTPR انجام گردید. اثر ارتقاءدهنده های مختلف روی احیاء اکسید کبالت، توزیع کبالت، فعالییت و گزینش پذیری FTSبررسی گردیده است. رنیم قدرت احیاء جزء Coo به COوذرات اکسید کبالت که تحت تاثیر جاذبه شدید پایه هستند را افزایش می دهد اما روتنیم قابلیت احیاء جزءCo3O4به CoO CoO CoO به Cooو ذرات اکسید کبالت که تحت تاثیر جاذبه شدید پایه هستند را افزایش می دهد ۱% وزنی روتنیم و ۱/۴%وزنی رنیم فعالیتکاتالیست را به ترتیب ۲/۸ و ۲/۵برابر می کند. این دو پروموتر گزینش پذیری فرآیند فیشر – تروپش را درجهت تولید هیدروکربنهایی با وزن مولکولی بالا را افزایش میدهد اما اثر رنیم کمتر از روتنیم می باشد.