سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
زیبا محمدی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گیاهان زینتی دانشگاه زنجان
سید نجم الدین مرتضوی – استادیار علوم باغبانی دانشگاه زنجان

چکیده:
این پژوهش با هدف مطالعه اثر برخی محلولهای شیمیایی در پس از برداشت گلهای بریدنی آلسترومریا رقم استراتوس به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور ساکارز با سطوح ۰، ۵،۱۰، ۱۵ گرم در لیتر و اسید سالیسیلیک با سطوح ۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ میلی گرم در لیتر و در سه تکرار اجرا گردید و صفات ماندگاری، پروتئین محلول گلبرگ، نشت الکترولیت گلبرگ و میزان تولید اتیلن بررسی شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر ساکارز بر پروتئین محلول گلبرگ و میزان تولید اتیلن در ۶، ۱۲ و ۲۴ ساعت معنیدار بود. اثر اسید سالیسیلیک بر پروتئین محلول گلبرگ، ماندگاری و اتیلن ( به جز ۱۲ ساعت اول) در سطح یک درصد معنیدار بود. اثر متقابل ساکارز و اسید سالیسیلیک بر پروتئین محلول گلبرگ، ماندگاری، نشت الکترولیت گلبرگ و میزان تولید اتیلن در ۳ ساعت در سطح ۵ درصد و بر میزان تولید اتیلن در ۶، ۱۲ و ۲۴ ساعت در سطح یک درصد معنیدار شد. نتایج نشان داد که تیمار ۴۰۰ میلیگرم در لیتر اسید سالیسیلیک بیشترین میزان پروتئین و ماندگاری و کمترین میزان تولید اتیلن را در ۳، ۶ و ۲۴ ساعت دارا بود. تیمار ۱۵ گرم در لیتر ساکارز همراه با ۴۰۰ میلیگرم در لیتر اسید سالیسیلیک در افزایش ماندگاری و کاهش نشت الکترولیت و تولید اتیلن در ۳ و ۶ ساعت بیشترین تاثیر را داشت. تیمار ۱۵ گرم در لیتر ساکارز کمترین نشت الکترولیت و تولید اتیلن را در ۶، ۱۲ و ۲۴ ساعت نشان داد.