سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رسول خدابخش – گروه فیزیک، دانشکدة علوم، دانشگاه ارومیه
امین سلطانیان رضائی – گروه فیزیک، دانشکدة علوم، دانشگاه ارومیه

چکیده:

با توجه به نتایج محاسبات گداخت حجمی مربوط به سوخت He که نشان دهندة انرژی اولیة مورد نیاز بسیار بالا برای رسیدن به بهره های اقتصادی است در این مقاله اثر پلاریزاسیون اسپینی به عنوان یک راه حل احتمالی برای این مسئله مورد بررسی قرار گرفت . نتایج محاسبات نشان می دهد که کاهش انرژی اولیة مورد نیاز متناظر با بیشینة بهره ها، برای ساچمه هایی با چگال اولیة کمتر، کمتر خواهد بود . همچنین یک افزایش بهره نیز در اثر پلاریزاسیون اسپینی مشاهده شد که با تغییر شرایط اولیه به شکل نا منظمی تغییر می کند .