سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن صارمی – عضو هیئت علمی ، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکده های فنی
ثمین شریفی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد‐ گرایشخوردگی و حفاظت از مواد، دانشکده مهندسی م
شهرام کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد‐ گرایشخوردگی و حفاظت از مواد، دانشکده مهندسی م

چکیده:

در میان واکنشهای الکتروکاتالیتیکی، واکنش احیاء اکسیژن از جمله واکنشهایی است که به دلیل اهمیت در فرایند صنعتی و طبیعی به طور وسیعی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله الکتروپلیمریزاسیون پیرول در محلول ۰/۱M,Py+0/15M,KCl با دانسیته جریان ۲۰mA/cm2 به روش گالوانواستاتیک برروی الکترود گرافیتی انجام شد بررسیهای الکتروشیمیایی الکترودهای پلی پیرول در محلول الکترولیت ۰/۵M,H2SO4 اشباع از اکسیژن انجام شد از الکترود ریسکی چرخان از جنس گرافیت با پوشش پلی پیرول برای بررسی پارامترهای سینتیک و مکانیزم واکنش احسا اکسیژن در محلول الکترولیت ۰/۵M,H2SO4 استفاده شد نتایج حاصل از منحنی ولتامتری چرخه ای و معادلات لویچ نشان دهنده اثر الکتروکاتالیستی پلی پیرول بر واکنش احیاء اکسیژن بود. همچنین از امپدانس الکتروشیمیایی برای بررسی رفتار فصل مشترک الکترود/ الکترولیت در حین واکنش احیاء اکسیژن استفاده شد و نتایج تایید کننده اثر کاتالیستی پلی پیرول بر واکنشاحیاء اکسیژن بود.