سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا مالکی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز، تبریز
مصطفی صحرائی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز، تبریز
محمد محمودی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان، زنجان

چکیده:

دراین مقاله تحول زم انی ( رفتار دینامیکی ) طیف پاشندگی و جذب میدان الکتریکی در یک سیستم اتمی سه ترازی نوع V در حضور دمش غیـر ه مـدوس مـورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج بدست آ مده نشان میدهند که برای میدانهای کاوشگر و پمپاژ ضعیف در حضور دمش غیر همدوس ونیز با اعمال اخ تلاف فـاز میـان میدانهای اعمال شده،می توان منحنی پاشندگی را از مقدار مثبت به مقدار منفی و بالعکس تغییر داد که این پدیده با تغییر طیف جذبی همراه است