سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
حاتم حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام گروه علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی
میرداریوش شکوری – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی
بهروز اسماعیل پور – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسیاثر گیاهان نعناع وریحان برعملکرد رشد جوجه های گوشتی بود. تعداد۲۵۶ قطعه جوجه یک روزه سویه تجاری راس۳۰۸ به طور تصادفی به۴ تیمار با۴ تکرار اختصاص یافتند. تیمارها جیره شاهد وجیره های آنتی بیوتیک ویرجینا ماسین ،پودر نعناع وپودر ریحان بودند.درطول کل دوره آزمایشی، استفاده ازنعناع وریحان در مقایسه با گروه شاهد وگروه تغذیه شده یا ویرجینامایسین با افزایش مصرف خوراک (P<0/05 ) بهبود افزایش وزن (P<0/05 )وضریب تبدیل (P<0/05 )جوجه ها را نشان داد بر اساس این نتایج،نقش محرک رشدی نعناع و ریحان درجیره جوجه های گوشتی نشان داده شد.