سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه مهرابیان، – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران
مریم آقایی، – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران
سید حسن توسلی – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران

چکیده:

در این پژوهش، اثر پوشانندگی پلاسمائی برکندگی لیزری مورد مطالعه قرار می گیرد . نمونه مورد بررسی فلز مس و در حضور از هلیوم ۱اتمسفری قرار دارد . معادله رسانش گرمایی برای فلز مس حل شده و پس از در نظر گرفتن ذوب و تبخیر مس، بسط تودهی بخار در گاز زمینه و تشکیل پلاسما، مورد بررسی قرار گرفته اس ت . نکتهی حائز اهمیت، بررسی جذب انرژی لیزر بوسیل ه ی تودهی ذرات در حال بسط است که تاثیر شگرفی در کاهش انرژی رسیده به سطح مس و با لا رفتن انرژی تودهی ذرات دارد . این جذب انرژی که از طریق فرایند های معکوس برمشترلانگ و یو نش فوتونی انجام می شود، به پوشانندگی پلاسمایی معروف است و بررسی عددی آن بدلیل تاثیر عمده در فرایند کندگی از اهمیت زیادی برخوردار است.