سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرنگیس رام – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
سیروس عسگری – دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش اثر اعمال کارسرد, بر رفتار رسوب سختی آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴ مورد بررسی قرار گرفت.%۶۰ ,%۳۰ ,% به این منظور آلیاژ تحت عملیات حلسازی قرار گرفته و سپس مقادیر کاهش سطح مقطع ۱۵ و ۹۰ % بر آن اعمال گردید. بلافاصله پس از اعمال کارسرد, پیرسازی مصنوعی و سپس پیرسازی طبیعی انجام گرفت. به منظور بررسی ریزساختار و سختی نمونهها از میکروسکوپ الکترونی عبوری و سختی % سنجی میکرو استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در دو گروه نمونههای با ۱۵ % و ۳۰ کارسرد, اگرچه سختی با افزایش کارسرد افزایش یافته است اما منحنی سختی بر حسب زمان پیرسازی مشابه منحنی نمونههای بدون اعمال کار سرد میباشد. در دو مقدار کار سرد ۶۰ % و ۹۰ %, علاوه بر افزایش سختی با افزایش درصد کارسرد, شمای منحنی سختی بر حسب زمان پیرسازی نسبت به نمونه بدون تغییرفرم کاملا تغییر میکند. در نمونه با ۹۰ % کارسرد, پیرسازی شده در دمای محیط در تصاویر گرفته شده و همچنین در طرح پراش نمونه رسوبی مشاهده نشد اما با افزایش دمای پیرسازی رسوبها ظاهر شدند و نهایتآ با وقوع تبلور مجدد سختی به شدت کاهش یافت. بر خلاف نمونه ۹۰ % کارسرد با پیرسازی طبیعی, در نمونه ۶۰ % با پیرسازی طبیعی رسوبها قابل مشاهدهاند.